Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

Tổng quan về Ủy quyền

API Nest cung cấp thông tin mà bạn có thể dùng để xây dựng trải nghiệm tại nhà. Thông tin này sở hữu cuối cùng là của người dùng và người dùng có thể chọn chia sẻ thông tin này với các sản phẩm Works with Nest một cách rõ ràng.

Mục đích của việc ủy quyền này là cung cấp cho khách hàng một phương thức bảo mật để cấp quyền truy cập vào dữ liệu trên thiết bị Nest của họ.

Quy trình như sau:

Tổng quan về việc ủy quyền

Trang web hoặc ứng dụng về sản phẩm trước khi ủy quyền

Trên trang web hoặc ứng dụng của sản phẩm, bạn có thể cung cấp cho khách hàng một cách để họ cấp cho sản phẩm của bạn quyền truy cập vào dữ liệu thiết bị Nest của họ. Để thực hiện việc này, hãy tạo một nút hoặc phần tử giao diện người dùng khác để bắt đầu quy trình OAuth.

Khi tạo lệnh ủy quyền cho người dùng trong ứng dụng, bạn có thể:

  • sử dụng trình duyệt bên ngoài để ủy quyền ứng dụng
  • sử dụng trang mới để xác thực ứng dụng web

Để biết thêm hướng dẫn thiết kế, hãy xem Chính sách thiết kế của Nest.

iFrame

iFrame hiển thị thông tin, nhúng vào một trang web hoặc một chế độ xem web trong một ứng dụng gốc. Luồng OAuth không hỗ trợ tính năng nhúng trong iFrame.

Thông tin đăng nhập Nest

Nếu người dùng chưa đăng nhập, chúng tôi sẽ nhắc người dùng đăng nhập.

Thông báo kết nối (chỉ dành cho chủ sở hữu)

Nếu người dùng là thành viên của một tài khoản gia đình và không sở hữu tất cả các cấu trúc trong tài khoản, thì một thông báo về kết nối sẽ xuất hiện sau khi đăng nhập. Thông báo này liệt kê các cấu trúc mà người dùng có thể cấp phép cho sản phẩm Works with Nest của bạn.

Nếu người dùng là chủ sở hữu tài khoản, thì thông báo kết nối sẽ không xuất hiện và trang quyền sẽ hiển thị ngay sau khi đăng nhập.

Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Tài khoản gia đình.

authorizationy quyền người dùng

Quyền của Nest

Chúng tôi sẽ nhắc người dùng cấp quyền truy cập vào sản phẩm của bạn. Trang này hiển thị các quyền và nội dung mô tả mà bạn đã nhập khi tạo ứng dụng.

Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Tổng quan về quyền.

authorizationy quyền người dùng

Trang web hoặc ứng dụng sản phẩm sau khi ủy quyền

Sau khi khách hàng của bạn ủy quyền sản phẩm Works with Nest của bạn, chúng tôi sẽ gửi một mã ủy quyền mà sản phẩm của bạn có thể đổi lấy mã truy cập. Sau đó, hoạt động của bạn với sản phẩm Nest có thể gửi mã truy cập thông qua các lệnh gọi API để truy cập vào dữ liệu Nest.

Khách hàng của bạn có thể thu hồi quyền truy cập bất cứ lúc nào. Điều này sẽ ngăn sản phẩm Works with Nest gửi yêu cầu thêm về dữ liệu thiết bị của khách hàng.

Để tìm hiểu cách thiết lập quy trình ủy quyền cho người dùng và nhận mã truy cập, hãy xem bài viết Xác thực và ủy quyền với OAuth 2.0.