API กล้องถ่ายรูป

Nest API ใช้งานได้กับ Nest CamTM ทุกรุ่น

ผู้ใช้จะเพิ่ม Nest Cam ได้หลายรายการในกลุ่ม devices/cameras โดยไม่เกินจํานวนโครงสร้างสูงสุด เมื่อเรียกใช้ตําแหน่งของข้อมูลนี้ คุณจะเข้าถึงข้อมูล Nest Cam (ค่าของข้อมูลสําหรับอุปกรณ์ในโครงสร้าง) ได้

ค่าด้านล่างทั้งหมดจะอยู่ใน devices/cameras/device_id แต่ละรายการในเอกสาร JSON

รหัสอุปกรณ์ [device_id]

ตัวระบุที่ไม่ซ้ํากันของ Nest Cam

รายละเอียด
https://developer-api.nest.com/devices/cameras/device_id/device_id
การคืนสินค้าstring
ตัวอย่าง: "awJo6rH..."
สิทธิ์ในการเข้าถึงอ่านอย่างเดียว
พร้อมให้บริการในการอ่านกล้อง / v1-v3
การอ่านกล้อง + รูปภาพ / v1-v4
การอ่าน/เขียนกล้อง / v1-v3
กล้องอ่าน/เขียน + รูปภาพ / v1-v4

Software_version

เวอร์ชันของซอฟต์แวร์

รายละเอียด
https://developer-api.nest.com/devices/cameras/device_id/software_version
การคืนสินค้าstring
ตัวอย่าง: "4.0"
สิทธิ์ในการเข้าถึงอ่านอย่างเดียว
พร้อมให้บริการในการอ่านกล้อง / v1-v3
การอ่านกล้อง + รูปภาพ / v1-v4
การอ่าน/เขียนกล้อง/v1-v3
กล้องอ่าน/เขียน + รูปภาพ / v1-v4

รหัส_โครงสร้าง

จัดโครงสร้างตัวระบุที่ไม่ซ้ํากัน

รายละเอียด
https://developer-api.nest.com/devices/cameras/device_id/structure_id
การคืนสินค้าstring
ตัวอย่าง: "VqFabWH21nw..."
สิทธิ์ในการเข้าถึงอ่านอย่างเดียว
พร้อมให้บริการในการอ่านกล้อง / v1-v3
การอ่านกล้อง + รูปภาพ / v1-v4
การอ่าน/เขียนกล้อง/v1-v3
กล้องอ่าน/เขียน + รูปภาพ / v1-v4

รหัสสถานที่

ตัวระบุที่ไม่ซ้ํากันและสร้างขึ้น Nest ซึ่งแสดง name ซึ่งเป็นชื่อที่แสดงของอุปกรณ์

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชื่อของ Nest Thermostat, Nest Protect และ Nest Cam

รายละเอียด
https://developer-api.nest.com/devices/cameras/device_id/where_id
การคืนสินค้าstring
ตัวอย่าง: "d6reb_OZTM..."
สิทธิ์ในการเข้าถึงอ่านอย่างเดียว
พร้อมให้บริการในการอ่านกล้อง / v1-v3
การอ่านกล้อง + รูปภาพ / v1-v4
การอ่าน/เขียนกล้อง / v1-v3
กล้องอ่าน/เขียน + รูปภาพ / v1-v4

ชื่อ_สถานที่

ชื่อที่แสดงของอุปกรณ์ เชื่อมโยงกับ Nest Cam where_id อาจเป็นชื่อห้องใดก็ได้จากรายการที่เรามีให้ หรือเป็นชื่อที่กําหนดเอง ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชื่อของ Nest Thermostat, Nest Protect และ Nest Cam

รายละเอียด
https://developer-api.nest.com/devices/cameras/device_id/where_name
การคืนสินค้าstring
ตัวอย่าง: "Hallway"
สิทธิ์ในการเข้าถึงอ่านอย่างเดียว
พร้อมให้บริการในการอ่านกล้อง / v3
การอ่านกล้อง + รูปภาพ / v4
การอ่าน/เขียนกล้อง / v3
การอ่าน/เขียนกล้อง + รูปภาพ / v4

name

ชื่อที่แสดงของอุปกรณ์ อาจเป็นชื่อห้องใดก็ได้จากรายการที่เราแสดง หรือชื่อที่กําหนดเอง

รายละเอียด
https://developer-api.nest.com/devices/cameras/device_id/name
การคืนสินค้าstring
ตัวอย่าง: "Hallway"
สิทธิ์ในการเข้าถึงอ่านอย่างเดียว
พร้อมให้บริการในการอ่านกล้อง / v1-v3
การอ่านกล้อง + รูปภาพ / v1-v4
การอ่าน/เขียนกล้อง/v1-v3
กล้องอ่าน/เขียน + รูปภาพ / v1-v4

ชื่อ_ยาว

ชื่อที่แสดงแบบยาวของอุปกรณ์ ใส่ข้อความที่กําหนดเอง (ป้ายกํากับ) ที่สร้างโดยผู้ใช้หรือผ่าน wheres

รายละเอียด
https://developer-api.nest.com/devices/cameras/device_id/name_long
การคืนสินค้าstring
ตัวอย่าง: "Hallway Nest Cam (เสริม))"
สิทธิ์ในการเข้าถึงอ่านอย่างเดียว
พร้อมให้บริการในการอ่านกล้อง / v1-v3
การอ่านกล้อง + รูปภาพ / v1-v4
การอ่าน/เขียนกล้อง / v1-v3
กล้องอ่าน/เขียน + รูปภาพ / v1-v4

ออนไลน์

สถานะการเชื่อมต่ออุปกรณ์กับบริการ Nest

รายละเอียด
https://developer-api.nest.com/devices/cameras/device_id/is_online
การคืนสินค้าboolean
ค่า: จริง, เท็จ
สิทธิ์ในการเข้าถึงอ่านอย่างเดียว
พร้อมให้บริการในการอ่านกล้อง / v1-v3
การอ่านกล้อง + รูปภาพ / v1-v4
การอ่าน/เขียนกล้อง / v1-v3
กล้องอ่าน/เขียน + รูปภาพ / v1-v4

เป็นสตรีมมิง

สถานะกล้อง ไม่ว่าจะเปิดหรือกําลังสตรีมวิดีโออยู่หรือปิดอยู่ ให้ดูวิธีที่กล้องทํางานร่วมกับตัวช่วยเปลี่ยนโหมดอยู่บ้าน/ไม่อยู่บ้านเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

รายละเอียด
https://developer-api.nest.com/devices/cameras/device_id/is_streaming
การคืนสินค้าboolean
ค่า: จริง, เท็จ
สิทธิ์ในการเข้าถึงอ่าน/เขียน
พร้อมให้บริการในการอ่านกล้อง / v1-v3
การอ่านกล้อง + รูปภาพ / v1-v4
การอ่าน/เขียนกล้อง / v1-v3
กล้องอ่าน/เขียน + รูปภาพ / v1-v4

is_audio_input_enabled

สถานะไมโครโฟนของกล้อง ไม่ว่าจะเป็นการเปิดและปิดฟัง หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าเสียงใน Nest Cam

รายละเอียด
https://developer-api.nest.com/devices/cameras/device_id/is_audio_input_enabled
การคืนสินค้าboolean
ค่า: จริง, เท็จ
สิทธิ์ในการเข้าถึงอ่านอย่างเดียว
พร้อมให้บริการในการอ่านกล้อง / v1-v3
การอ่านกล้อง + รูปภาพ / v1-v4
การอ่าน/เขียนกล้อง/v1-v3
กล้องอ่าน/เขียน + รูปภาพ / v1-v4

การเปลี่ยนแปลงออนไลน์ล่าสุด [last_is_online_change]

การประทับเวลาที่ระบุการเปลี่ยนแปลงล่าสุดของสถานะออนไลน์ในรูปแบบ ISO 8601

รายละเอียด
https://developer-api.nest.com/devices/cameras/device_id/last_is_online_change
การคืนสินค้าstring
ตัวอย่าง: "2016-12-29T18:42:00.000Z"
สิทธิ์ในการเข้าถึงอ่านอย่างเดียว
พร้อมให้บริการในการอ่านกล้อง / v1-v3
การอ่านกล้อง + รูปภาพ / v1-v4
การอ่าน/เขียนกล้อง / v1-v3
กล้องอ่าน/เขียน + รูปภาพ / v1-v4

is_video_history_enabled

สถานะการสมัครใช้บริการ Nest Aware (ใช้งานอยู่หรือไม่)

รายละเอียด
https://developer-api.nest.com/devices/cameras/device_id/is_video_history_enabled
การคืนสินค้าboolean
ค่า: จริง, เท็จ
สิทธิ์ในการเข้าถึงอ่านอย่างเดียว
พร้อมให้บริการในการอ่านกล้อง / v1-v3
การอ่านกล้อง + รูปภาพ / v1-v4
การอ่าน/เขียนกล้อง / v1-v3
กล้องอ่าน/เขียน + รูปภาพ / v1-v4

URL ของเว็บ

URL เว็บ (Deep Link) ไปยังสตรีมวิดีโอสดที่ home.nest.com

รายละเอียด
https://developer-api.nest.com/devices/cameras/device_id/web_url
การคืนสินค้าstring
ตัวอย่าง: "https://home.nest.com/cameras/device_id?auth=camera_token"
สิทธิ์ในการเข้าถึงอ่านอย่างเดียว
พร้อมให้บริการในการอ่านกล้อง / v1-v3
การอ่านกล้อง + รูปภาพ / v1-v4
การอ่าน/เขียนกล้อง / v1-v3
กล้องอ่าน/เขียน + รูปภาพ / v1-v4

URL ของแอป

URL ของแอป (Deep Link) ไปยังสตรีมวิดีโอสดในแอป Nest

รายละเอียด
https://developer-api.nest.com/devices/cameras/device_id/app_url
การคืนสินค้าstring
ตัวอย่าง: "nestmobile://cameras/device_id?auth=camera_token"
สิทธิ์ในการเข้าถึงอ่านอย่างเดียว
พร้อมให้บริการในการอ่านกล้อง / v1-v3
การอ่านกล้อง + รูปภาพ / v1-v4
การอ่าน/เขียนกล้อง / v1-v3
กล้องอ่าน/เขียน + รูปภาพ / v1-v4

is_public_share_enabled

ผู้ใช้เลือกที่จะแชร์วิดีโอและทําให้ทุกคนดูวิดีโอดังกล่าวได้ เมื่อเปิดใช้การแชร์แบบสาธารณะ คุณจะอ่าน public_share_url ได้

รายละเอียด
https://developer-api.nest.com/devices/cameras/device_id/is_public_share_enabled
การคืนสินค้าboolean
ค่า: จริง, เท็จ
สิทธิ์ในการเข้าถึงอ่านอย่างเดียว
พร้อมให้บริการในการอ่านกล้อง + รูปภาพ / v3-v4
การอ่าน/เขียนกล้อง + รูปภาพ / v3-v4

โซนตรวจจับกิจกรรม

แสดงผลอาร์เรย์ของโซนกิจกรรมที่กําหนดทั้งหมด

โซนกิจกรรมใช้สําหรับตรวจสอบเหตุการณ์การเคลื่อนไหวภายในพื้นที่ที่ผู้ใช้กําหนดของสตรีมวิดีโอ ต้องมี Nest Aware

รายละเอียด
https://developer-api.nest.com/devices/cameras/device_id/activity_zones
การคืนสินค้าarray
ตัวอย่าง: [ {"name" : "string1", "id" : "string2"},... ]

string1 คือชื่อโซน ไม่ว่าจะกําหนดโดยผู้ใช้หรือสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อสร้างโซน
string2 เป็นตัวระบุที่ Nest กําหนดเมื่อสร้างโซนกิจกรรม
สิทธิ์ในการเข้าถึงอ่านอย่างเดียว
พร้อมให้บริการในการอ่านกล้อง + รูปภาพ / v3-v4
การอ่าน/เขียนกล้อง + รูปภาพ / v3-v4

URL สาธารณะที่แชร์ [public_share_url]

คุณเข้าถึง URL นี้ได้เมื่อผู้ใช้ทําให้สตรีมวิดีโอเป็นแบบสาธารณะ

รายละเอียด
https://developer-api.nest.com/devices/cameras/device_id/public_share_url
การคืนสินค้าstring
ตัวอย่าง: "https://video.nest.com/live/string1?string2"

string1 คือชื่อสตรีมวิดีโอที่กําหนดโดยผู้ใช้หรือสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อตั้งค่าสตรีมเป็นแบบสาธารณะ
สิทธิ์ในการเข้าถึงอ่านอย่างเดียว
พร้อมให้บริการในการอ่านกล้อง + รูปภาพ / v3-v4
การอ่าน/เขียนกล้อง + รูปภาพ / v3-v4

URL สแนปชอต

จับภาพแบบออนดีมานด์ แสดงผล URL ของรูปภาพที่บันทึกจากสตรีมวิดีโอสด กล้องต้องเปิดและสตรีมอยู่

ใช้ช่องนี้เพื่อดูภาพรวมจากสตรีมวิดีโอสด

  • snapshot_url - แสดงผล URL ของรูปภาพที่บันทึกจากสตรีมวิดีโอสด
  • กล้องต้องเปิดและสตรีมอยู่

คุณภาพสแนปชอตจาก API จะมีอัตราการส่งข้อมูลที่ 1080p ก็ต่อเมื่อคุณเป็น

  • กําลังดูสตรีมกล้องในแอปพลิเคชันอยู่โดยอัตโนมัติ (web_url)
  • กําลังดูสตรีมสาธารณะอยู่ (app_url)
  • สมัครใช้บริการ Nest Aware แล้ว

หากคุณไม่ได้กําลังดูสตรีมอยู่หรือไม่ได้สมัครใช้บริการ Nest Aware API จะไม่มีแหล่งที่มา 1080p สําหรับดึงข้อมูลสแนปชอตที่ความละเอียดดังกล่าวและสร้างรูปภาพที่มีคุณภาพต่ํา นอกจากนี้ แบนด์วิดท์ของเครือข่ายในพื้นที่ต่ําอาจทําให้ความละเอียดของสแนปชอต API ลดลงต่ํากว่า 1080p หากมี Nest Aware

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกําหนดด้านแบนด์วิดท์สําหรับกล้อง Nest

อัตราราคาจะมีผลกับการโทรนี้ ขึ้นอยู่กับสถานะการสมัครใช้บริการของ Nest Aware

รายละเอียด
https://developer-api.nest.com/devices/cameras/device_id/snapshot_url
การคืนสินค้าstring
ตัวอย่าง: "string1/device_id/string2?auth=camera_token"
สิทธิ์ในการเข้าถึงอ่านอย่างเดียว
พร้อมให้บริการในการอ่านกล้อง + รูปภาพ / v3-v4
การอ่าน/เขียนกล้อง + รูปภาพ / v3-v4

เหตุการณ์สุดท้าย

ออบเจ็กต์นี้จะบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์สุดท้ายที่ทริกเกอร์การแจ้งเตือน

โดยบางช่องและชุดค่าผสมของสิทธิ์บางอย่างจะต้องสมัครใช้บริการ Nest Aware จึงจะเข้าถึงข้อมูลเหตุการณ์ล่าสุดได้

ค่าด้านล่างทั้งหมดจะอยู่ใน devices/cameras/device_id/last_event แต่ละรายการในเอกสาร JSON

มี_เสียง

กิจกรรมที่มีเสียง - ตรวจพบเสียง

รายละเอียด
https://developer-api.nest.com/devices/cameras/device_id/last_event/has_sound
การคืนสินค้าboolean
ค่า: จริง, เท็จ
สิทธิ์ในการเข้าถึงอ่านอย่างเดียว
พร้อมให้บริการในการอ่านกล้อง / v1-v3
การอ่านกล้อง + รูปภาพ / v1-v4
การอ่าน/เขียนกล้อง / v1-v3
กล้องอ่าน/เขียน + รูปภาพ / v1-v4

มีการเคลื่อนไหว

เหตุการณ์การเคลื่อนไหว - ตรวจพบการเคลื่อนไหว

รายละเอียด
https://developer-api.nest.com/devices/cameras/device_id/last_event/has_motion
การคืนสินค้าboolean
ค่า: จริง, เท็จ
สิทธิ์ในการเข้าถึงอ่านอย่างเดียว
พร้อมให้บริการในการอ่านกล้อง / v1-v3
การอ่านกล้อง + รูปภาพ / v1-v4
การอ่าน/เขียนกล้อง / v1-v3
กล้องอ่าน/เขียน + รูปภาพ / v1-v4

มีบุคคล

กิจกรรมบุคคล - ตรวจพบบุคคล

รายละเอียด
https://developer-api.nest.com/devices/cameras/device_id/last_event/has_person
การคืนสินค้าboolean
ค่า: จริง, เท็จ
สิทธิ์ในการเข้าถึงอ่านอย่างเดียว
พร้อมให้บริการในการอ่านกล้อง / v1-v3
การอ่านกล้อง + รูปภาพ / v1-v4
การอ่าน/เขียนกล้อง / v1-v3
กล้องอ่าน/เขียน + รูปภาพ / v1-v4

เวลาเริ่มต้น

เวลาเริ่มต้นกิจกรรมในรูปแบบ ISO 8601

รายละเอียด
https://developer-api.nest.com/devices/cameras/device_id/last_event/start_time
การคืนสินค้าstring
ตัวอย่าง: "2016-12-29T00:00:00.000Z"
สิทธิ์ในการเข้าถึงอ่านอย่างเดียว
พร้อมให้บริการในการอ่านกล้อง / v1-v3
การอ่านกล้อง + รูปภาพ / v1-v4
การอ่าน/เขียนกล้อง/v1-v3
กล้องอ่าน/เขียน + รูปภาพ / v1-v4

เวลาสิ้นสุด [end_time]

เวลาสิ้นสุดกิจกรรมในรูปแบบ ISO 8601

รายละเอียด
https://developer-api.nest.com/devices/cameras/device_id/last_event/end_time
การคืนสินค้าstring
ตัวอย่าง: "2016-12-29T00:00:00.000Z"
สิทธิ์ในการเข้าถึงอ่านอย่างเดียว
พร้อมให้บริการในการอ่านกล้อง / v1-v3
การอ่านกล้อง + รูปภาพ / v1-v4
การอ่าน/เขียนกล้อง/v1-v3
กล้องอ่าน/เขียน + รูปภาพ / v1-v4

เวลาในการหมดอายุของ URL

การประทับเวลาในรูปแบบ ISO 8601 ที่ระบุการหมดอายุของ URL ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์เหล่านี้

เวลาหมดอายุจะคํานวณได้ดังนี้ last_event/start_time + n วัน (โดยที่ n = 10 หรือ 30 วัน ขึ้นอยู่กับแพ็กเกจการสมัครใช้บริการของ Nest Aware)

ต้องมี Nest Aware

รายละเอียด
https://developer-api.nest.com/devices/cameras/device_id/last_event/urls_expire_time
การคืนสินค้าstring
ตัวอย่าง: "2016-12-29T00:00:00.000Z"
สิทธิ์ในการเข้าถึงอ่านอย่างเดียว
พร้อมให้บริการในการอ่านกล้อง / v1-v3
การอ่านกล้อง + รูปภาพ / v1-v4
การอ่าน/เขียนกล้อง / v1-v3
กล้องอ่าน/เขียน + รูปภาพ / v1-v4

URL ของเว็บ

URL ของเว็บ (Deep Link) ไปยังกิจกรรมเสียงหรือการเคลื่อนไหวสุดท้ายที่ home.nest.com ใช้เพื่อแสดงเหตุการณ์ที่บันทึกไว้ล่าสุดและกําหนดให้ผู้ใช้ลงชื่อเข้าใช้บัญชี

ต้องมี Nest Aware หาก URL เหตุการณ์หมดอายุหรืออุปกรณ์ไม่มีการสมัครใช้บริการที่ใช้งานอยู่ ค่านี้จะไม่รวมอยู่ในเพย์โหลด

ดูข้อมูลเกี่ยวกับวันหมดอายุของ last_event/urls_expire_time ใน URL นี้

รายละเอียด
https://developer-api.nest.com/devices/cameras/device_id/last_event/web_url
การคืนสินค้าstring
ตัวอย่าง: "https://home.nest.com/cameras/device_id/cuepoints/string?auth=camera_token"
สิทธิ์ในการเข้าถึงอ่านอย่างเดียว
พร้อมให้บริการในการอ่านกล้อง / v1-v3
การอ่านกล้อง + รูปภาพ / v1-v4
การอ่าน/เขียนกล้อง/v1-v3
กล้องอ่าน/เขียน + รูปภาพ / v1-v4

URL ของแอป

URL ของแอป Nest (Deep Link) ไปยังเหตุการณ์เสียงหรือการเคลื่อนไหวล่าสุด ใช้เพื่อแสดงเหตุการณ์ที่บันทึกล่าสุดและกําหนดให้ผู้ใช้ลงชื่อเข้าใช้บัญชี

ต้องมี Nest Aware หาก URL เหตุการณ์หมดอายุหรืออุปกรณ์ไม่มีการสมัครใช้บริการที่ใช้งานอยู่ ค่านี้จะไม่รวมอยู่ในเพย์โหลด

ดูข้อมูลเกี่ยวกับวันหมดอายุของ last_event/urls_expire_time ใน URL นี้

รายละเอียด
https://developer-api.nest.com/devices/cameras/device_id/last_event/app_url
การคืนสินค้าstring
ตัวอย่าง: "nestmobile://cameras/device_id/cuepoints/string?auth=camera_token"
สิทธิ์ในการเข้าถึงอ่านอย่างเดียว
พร้อมให้บริการในการอ่านกล้อง / v1-v3
การอ่านกล้อง + รูปภาพ / v1-v4
การอ่าน/เขียนกล้อง / v1-v3
กล้องอ่าน/เขียน + รูปภาพ / v1-v4

URL รูปภาพ

URL (ลิงก์) ไปยังไฟล์ภาพที่บันทึกสําหรับเหตุการณ์เสียงหรือการเคลื่อนไหว

ต้องมี Nest Aware ดูข้อมูลเกี่ยวกับเวลาหมดอายุของ last_event/urls_expire_time ใน URL นี้

รายละเอียด
https://developer-api.nest.com/devices/cameras/device_id/last_event/image_url
การคืนสินค้าstring
ตัวอย่าง: "https://www.dropcam.com/api/wwn.get_image/string1/device_id/string2?auth=camera_token"
สิทธิ์ในการเข้าถึงอ่านอย่างเดียว
พร้อมให้บริการในการอ่านกล้อง + รูปภาพ / v1-v4
การอ่าน/เขียนกล้อง + รูปภาพ / v1-v4

ภาพเคลื่อนไหว_URL

URL (ลิงก์) ไปยังไฟล์ GIF ที่บันทึกสําหรับเหตุการณ์เสียงหรือการเคลื่อนไหว

ต้องมี Nest Aware

รายละเอียด
https://developer-api.nest.com/devices/cameras/device_id/last_event/animated_image_url
การคืนสินค้าstring
ตัวอย่าง: "https://www.dropcam.com/api/wwn.get_image/string1/device_id/string2?auth=camera_token"
สิทธิ์ในการเข้าถึงอ่านอย่างเดียว
พร้อมให้บริการในการอ่านกล้อง + รูปภาพ / v1-v4
การอ่าน/เขียนกล้อง + รูปภาพ / v1-v4

รหัสโซนกิจกรรม

ตัวระบุสําหรับโซนตรวจจับกิจกรรมที่ตรวจพบเหตุการณ์การเคลื่อนไหว

ต้องมี Nest Aware เมื่อใช้กับอาร์เรย์ activity_zones คุณจะได้รับชื่อโซนจากรหัสเหล่านี้

หาก last_event/has_motion เป็น

  • true = แสดงรหัสโซนกิจกรรมที่ตรวจพบเหตุการณ์การเคลื่อนไหว
  • false = แสดงผลอาร์เรย์ที่ว่างเปล่า
รายละเอียด
https://developer-api.nest.com/devices/cameras/device_id/last_event/activity_zone_ids
การคืนสินค้าarray
ตัวอย่าง: [ string1, string2,... ]
สิทธิ์ในการเข้าถึงอ่านอย่างเดียว
พร้อมให้บริการในการอ่านกล้อง + รูปภาพ / v3-v4
การอ่าน/เขียนกล้อง + รูปภาพ / v3-v4