Notice: We're retiring Works with Nest. See the home page for more information.
Google is committed to advancing racial equity for Black communities. See how.
این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English

ترموستات API

Nest API با تمام مدل های Nest Learning Thermostat works کار می کند ، به جز ترموستات E با Heat Link در اتحادیه اروپا.

کاربران می توانند چندین ترموستات لانه را به حداکثر ساختار در گروه devices/thermostats اضافه کنند . وقتی با این مکان داده تماس برقرار می کنید ، می توانید به داده های Nest Thermostat (مقادیر داده برای دستگاه های موجود در ساختار) دسترسی پیدا کنید.

تمام مقادیر زیر در زیر هر devices/thermostats/ device_id در سند JSON یافت می شود.

شناسه دستگاه

شناسه منحصر به فرد لانه ترموستات.

جزئیات
https://developer-api.nest.com/devices/thermostats/ device_id /device_id
برمی گردد string
مثال: "peyiJNo0IldT2YlIVtYaGQ"
دسترسی فقط خواندنی
قابل دسترسی در ترموستات read / v1-v6
ترموستات خواندن / نوشتن / v1-v6

محلی

اولویت زبان و منطقه (یا کشور) را مشخص می کند.

جزئیات
https://developer-api.nest.com/devices/thermostats/ device_id /locale
برمی گردد string
مثالها: "en-GB" ، "en-US" ، "es-US" ، "fr-CA" ، "fr-CA" ، "nl-NL"
دسترسی فقط خواندنی
قابل دسترسی در ترموستات read / v1-v6
ترموستات خواندن / نوشتن / v1-v6

نسخهی نرم افزار

نسخهی نرم افزار.

جزئیات
https://developer-api.nest.com/devices/thermostats/ device_id /software_version
برمی گردد string
مثال: "4.0"
دسترسی فقط خواندنی
قابل دسترسی در ترموستات read / v1-v6
ترموستات خواندن / نوشتن / v1-v6

ساختار

شناسه منحصر به فرد ساختار.

جزئیات
https://developer-api.nest.com/devices/thermostats/ device_id /structure_id
برمی گردد string
مثال: "VqFabWH21nw ..."
دسترسی فقط خواندنی
قابل دسترسی در ترموستات read / v1-v6
ترموستات خواندن / نوشتن / v1-v6

نام

نام دستگاه را نشان دهید. از لیستهایی که تهیه می کنیم می توان نام هر اتاق را نام برد و یا یک نام سفارشی.

جزئیات
https://developer-api.nest.com/devices/thermostats/ device_id /name
برمی گردد string
مثال: "راهرو"
دسترسی فقط خواندنی
قابل دسترسی در ترموستات read / v1-v6
ترموستات خواندن / نوشتن / v1-v6

name_long

نام نمایشگر طولانی دستگاه. شامل یک سفارشی (برچسب) است که توسط کاربر یا از طریق wheres .

جزئیات
https://developer-api.nest.com/devices/thermostats/ device_id /name_long
برمی گردد string
مثال: "ترموستات راهرو (طبقه بالا)"
دسترسی فقط خواندنی
قابل دسترسی در ترموستات read / v1-v6
ترموستات خواندن / نوشتن / v1-v6

last_connection

زمان آخرین آخرین تعامل موفق با سرویس Nest ، با فرمت ISO 8601 .

جزئیات
https://developer-api.nest.com/devices/thermostats/ device_id /last_connection
برمی گردد string
مثال: "2016-12-31T23: 59: 59.000Z"
دسترسی فقط خواندنی
قابل دسترسی در ترموستات read / v1-v6
ترموستات خواندن / نوشتن / v1-v6

برخط است

وضعیت اتصال دستگاه با سرویس Nest.

جزئیات
https://developer-api.nest.com/devices/thermostats/ device_id /is_online
برمی گردد boolean
ارزش ها: درست ، غلط
دسترسی فقط خواندنی
قابل دسترسی در ترموستات read / v1-v6
ترموستات خواندن / نوشتن / v1-v6

can_cool

قابلیت سیستم برای خنک شدن (دارای AC).

جزئیات
https://developer-api.nest.com/devices/thermostats/ device_id /can_cool
برمی گردد boolean
ارزش ها: درست ، غلط
دسترسی فقط خواندنی
قابل دسترسی در ترموستات read / v1-v6
ترموستات خواندن / نوشتن / v1-v6

can_heat

توانایی سیستم در گرما.

جزئیات
https://developer-api.nest.com/devices/thermostats/ device_id /can_heat
برمی گردد boolean
ارزش ها: درست ، غلط
دسترسی فقط خواندنی
قابل دسترسی در ترموستات read / v1-v6
ترموستات خواندن / نوشتن / v1-v6

is_using_emergence_heat

وضعیت حرارتی اضطراری در سیستم هایی با پمپ های حرارتی برای خنک کننده.

هنگامی که گرمای اضطراری روشن است:

  • کاربر می تواند دمای هدف را روی دستگاه تنظیم کند ، اما نمی تواند حالت را تا خاموش شدن اورژانس حرارتی تغییر دهد
  • hvac_mode هنوز هم می تواند از طریق API تغییر کند

ببینید چه شرایط اضطراری وجود دارد؟ برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد نحوه پشتیبانی لانه ترموستات آشیانه از گرمای اضطراری.

جزئیات
https://developer-api.nest.com/devices/thermostats/ device_id /is_using_emergency_heat
برمی گردد boolean
ارزش ها: درست ، غلط
دسترسی فقط خواندنی
قابل دسترسی در ترموستات read / v1-v6
ترموستات خواندن / نوشتن / v1-v6

has_fan

توانایی سیستم برای کنترل فن به طور مستقل از گرمایشی یا خنک کننده.

جزئیات
https://developer-api.nest.com/devices/thermostats/ device_id /has_fan
برمی گردد boolean
ارزش ها: درست ، غلط
دسترسی فقط خواندنی
قابل دسترسی در ترموستات read / v1-v6
ترموستات خواندن / نوشتن / v1-v6

fan_timer_active

نشان می دهد که تایمر فن درگیر شده است. با استفاده از fan_timer_duration برای روشن کردن فن برای مدت زمان از پیش تعیین شده (کاربر مشخص شده).

برای اطلاعات بیشتر در مورد نحوه تنظیم مدت زمان فن ، پیشرفته کنترل فن را ببینید.

جزئیات
https://developer-api.nest.com/devices/thermostats/ device_id /fan_timer_active
برمی گردد boolean
ارزش ها: درست ، غلط
دسترسی خواندن / نوشتن
قابل دسترسی در ترموستات read / v1-v6
ترموستات خواندن / نوشتن / v1-v6

fan_timer_timeout

نشانگر زمانی که تایمر فن به 0 (زمان توقف) با فرمت ISO 8601 می رسد .

جزئیات
https://developer-api.nest.com/devices/thermostats/ device_id /fan_timer_timeout
برمی گردد string
مثال: "2016-12-31T23: 59: 59.000Z"
دسترسی فقط خواندنی
قابل دسترسی در ترموستات read / v1-v6
ترموستات خواندن / نوشتن / v1-v6

has_leaf

نمایش داده می شود هنگامی که ترموستات در دمای صرفه جویی در انرژی تنظیم شده است.

جزئیات
https://developer-api.nest.com/devices/thermostats/ device_id /has_leaf
برمی گردد boolean
ارزش ها: درست ، غلط
دسترسی فقط خواندنی
قابل دسترسی در ترموستات read / v1-v6
ترموستات خواندن / نوشتن / v1-v6

درجه حرارت

فارنهایت یا سلسیوس؛ با نمایش دما استفاده می شود.

جزئیات
https://developer-api.nest.com/devices/thermostats/ device_id /temperature_scale
برمی گردد string enum
مقادیر: "F" ، "C"
دسترسی خواندن / نوشتن
قابل دسترسی در خواندن:
ترموستات read / v1-v6
ترموستات خواندن / نوشتن / v1-v6
نوشتن:
ترموستات خواندن / نوشتن / v5-v6

target_temperature_f

درجه حرارت مطلوب ، در دمای کامل فارنهایت (1 درجه فارنهایت). هنگام استفاده از hvac_mode = heat یا cool .

جزئیات
https://developer-api.nest.com/devices/thermostats/ device_id /target_temperature_f
برمی گردد number
مثال: 72
دامنه 50-90
دسترسی خواندن / نوشتن
قابل دسترسی در ترموستات read / v1-v6
ترموستات خواندن / نوشتن / v1-v6

target_temperature_c

دمای مطلوب ، در نیم درجه سانتیگراد (0.5 درجه سانتیگراد). هنگام استفاده از hvac_mode = heat یا cool .

جزئیات
https://developer-api.nest.com/devices/thermostats/ device_id /target_temperature_c
برمی گردد number
مثال: 21.5
دامنه 9-32
دسترسی خواندن / نوشتن
قابل دسترسی در ترموستات read / v1-v6
ترموستات خواندن / نوشتن / v1-v6

target_temperature_high_f

حداکثر درجه حرارت هدف ، نمایش داده شده در درجه فارنهایت (1 درجه فارنهایت). هنگامی که hvac_mode = heat-cool (گرما • حالت خنک) استفاده می شود.

جزئیات
https://developer-api.nest.com/devices/thermostats/ device_id /target_temperature_high_f
برمی گردد number
مثال: 80
دسترسی خواندن / نوشتن
قابل دسترسی در ترموستات read / v1-v6
ترموستات خواندن / نوشتن / v1-v6

target_temperature_high_c

حداکثر دمای هدف ، نمایش داده شده در نیم درجه سانتیگراد (0.5 درجه سانتیگراد). هنگامی که hvac_mode = heat-cool (گرما • حالت خنک) استفاده می شود.

جزئیات
https://developer-api.nest.com/devices/thermostats/ device_id /target_temperature_high_c
برمی گردد number
مثال: 24.5
دسترسی خواندن / نوشتن
قابل دسترسی در ترموستات read / v1-v6
ترموستات خواندن / نوشتن / v1-v6

target_temperature_low_f

حداقل دمای هدف ، نمایش داده شده در درجه فارنهایت (1 درجه فارنهایت). هنگامی که hvac_mode = heat-cool (گرما • حالت خنک) استفاده می شود.

جزئیات
https://developer-api.nest.com/devices/thermostats/ device_id /target_temperature_low_f
برمی گردد number
مثال: 65
دسترسی خواندن / نوشتن
قابل دسترسی در ترموستات read / v1-v6
ترموستات خواندن / نوشتن / v1-v6

target_temperature_low_c

حداقل دمای هدف ، نمایش داده شده در نیم درجه سانتیگراد (0.5 درجه سانتیگراد). هنگامی که hvac_mode = heat-cool (گرما • حالت خنک) استفاده می شود.

جزئیات
https://developer-api.nest.com/devices/thermostats/ device_id /target_temperature_low_c
برمی گردد number
مثال: 19.5
دسترسی خواندن / نوشتن
قابل دسترسی در ترموستات read / v1-v6
ترموستات خواندن / نوشتن / v1-v6

eco_temperature_high_f

حداکثر دمای Eco ، در درجه فارنهایت (1 درجه فارنهایت) نمایش داده می شود. مورد استفاده در زمان hvac_mode = eco .

جزئیات
https://developer-api.nest.com/devices/thermostats/ device_id /eco_temperature_high_f
برمی گردد number
مثال: 80
دسترسی فقط خواندنی
قابل دسترسی در ترموستات read / v6
ترموستات خواندن / نوشتن / v6

eco_temperature_high_c

حداکثر دمای Eco ، در نیم درجه سانتیگراد (0.5 درجه سانتیگراد) نمایش داده می شود. مورد استفاده در زمان hvac_mode = eco .

جزئیات
https://developer-api.nest.com/devices/thermostats/ device_id /eco_temperature_high_c
برمی گردد number
مثال: 24.5
دسترسی فقط خواندنی
قابل دسترسی در ترموستات read / v6
ترموستات خواندن / نوشتن / v6

eco_temperature_low_f

حداقل دمای محیط ، در درجه فارنهایت (1 درجه فارنهایت) نمایش داده می شود. مورد استفاده در زمان hvac_mode = eco .

جزئیات
https://developer-api.nest.com/devices/thermostats/ device_id /eco_temperature_low_f
برمی گردد number
مثال: 65
دسترسی فقط خواندنی
قابل دسترسی در ترموستات read / v6
ترموستات خواندن / نوشتن / v6

eco_temperature_low_c

حداقل دمای محیط ، در نیم درجه سانتیگراد (0.5 درجه سانتیگراد) نمایش داده می شود. مورد استفاده در زمان hvac_mode = eco .

جزئیات
https://developer-api.nest.com/devices/thermostats/ device_id /eco_temperature_low_c
برمی گردد number
مثال: 19.5
دسترسی فقط خواندنی
قابل دسترسی در ترموستات read / v6
ترموستات خواندن / نوشتن / v6

away_temperature_high_f (DEPRECATED)

حداکثر دمای دور ، نمایش داده شده در درجه فارنهایت (1 درجه فارنهایت).

جزئیات
https://developer-api.nest.com/devices/thermostats/ device_id /away_temperature_high_f
برمی گردد number
مثال: 80
دسترسی فقط خواندنی
قابل دسترسی در ترموستات read / v1-v6
ترموستات خواندن / نوشتن / v1-v6

away_temperature_high_c (DEPRECATED)

حداکثر دمای دور ، در نیم درجه سانتیگراد (0.5 درجه سانتیگراد) نمایش داده می شود.

جزئیات
https://developer-api.nest.com/devices/thermostats/ device_id /away_temperature_high_c
برمی گردد number
مثال: 24.5
دسترسی فقط خواندنی
قابل دسترسی در ترموستات read / v1-v6
ترموستات خواندن / نوشتن / v1-v6

away_temperature_low_f (DEPRECATED)

حداقل دمای دور ، نمایش داده شده در درجه فارنهایت (1 درجه فارنهایت).

جزئیات
https://developer-api.nest.com/devices/thermostats/ device_id /away_temperature_low_f
برمی گردد number
مثال: 65
دسترسی فقط خواندنی
قابل دسترسی در ترموستات read / v1-v6
ترموستات خواندن / نوشتن / v1-v6

away_temperature_low_c (DEPRECATED)

حداقل دمای دور ، در نیم درجه سانتیگراد (0.5 درجه سانتیگراد) نمایش داده می شود.

جزئیات
https://developer-api.nest.com/devices/thermostats/ device_id /away_temperature_low_c
برمی گردد number
مثال: 19.5
دسترسی فقط خواندنی
قابل دسترسی در ترموستات read / v1-v6
ترموستات خواندن / نوشتن / v1-v6

hvac_mode

حالت های گرمایش و سرمایش سیستم HVAC را نشان می دهد ، مانند گرما • خنک کننده برای سیستم هایی با ظرفیت گرمایش و سرمایش ، یا دمای محیط برای صرفه جویی در مصرف انرژی.

جزئیات
https://developer-api.nest.com/devices/thermostats/ device_id /hvac_mode
برمی گردد string enum
مقادیر: "گرما" ، "خنک" ، "گرما" ، "سازگار با محیط زیست" ، "خاموش"
دسترسی خواندن / نوشتن
قابل دسترسی در ترموستات read / v1-v6
ترموستات خواندن / نوشتن / v1-v6

ambient_temperature_f

دما ، در دستگاه اندازه گیری می شود ، در کل درجه فارنهایت (1 درجه فارنهایت).

جزئیات
https://developer-api.nest.com/devices/thermostats/ device_id /ambient_temperature_f
برمی گردد number
مثال: 72
دسترسی فقط خواندنی
قابل دسترسی در ترموستات read / v1-v6
ترموستات خواندن / نوشتن / v1-v6

ambient_temperature_c

دما ، در دستگاه اندازه گیری می شود ، در نیم درجه سانتیگراد (0.5 درجه سانتیگراد).

جزئیات
https://developer-api.nest.com/devices/thermostats/ device_id /ambient_temperature_c
برمی گردد number
مثال: 21.5
دسترسی فقط خواندنی
قابل دسترسی در ترموستات read / v1-v6
ترموستات خواندن / نوشتن / v1-v6

رطوبت

رطوبت ، در قالب (درصد) با اندازه در دستگاه اندازه گیری می شود و به نزدیکترین 5٪ می رسد.

جزئیات
https://developer-api.nest.com/devices/thermostats/ device_id /humidity
برمی گردد number
مثال: 35
دامنه 0-100
دسترسی فقط خواندنی
قابل دسترسی در ترموستات read / v2-v6
ترموستات خواندن / نوشتن / v2-v6

hvac_state

نشان می دهد که سیستم HVAC به طور فعال گرم ، سرد یا خاموش است. از این مقدار برای نشان دادن وضعیت فعالیت HVAC استفاده کنید.

هنگام off ، سیستم HVAC به طور فعال گرم یا خنک نمی شود. hvac_state مستقل از عملکرد فن است.

جزئیات
https://developer-api.nest.com/devices/thermostats/ device_id /hvac_state
برمی گردد string enum
مقادیر: "گرمایش" ، "خنک کننده" ، "خاموش"
دسترسی فقط خواندنی
قابل دسترسی در ترموستات read / v3-v6
ترموستات خواندن / نوشتن / v3-v6

کجا

شناسه منحصر به فرد و تولید شده توسط لانه که نشان دهنده name ، نام صفحه نمایش دستگاه است.

در مورد نام های Nest Thermostats ، Nest Protects و Nest Cams اطلاعات بیشتری کسب کنید.

جزئیات
https://developer-api.nest.com/devices/thermostats/ device_id /where_id
برمی گردد string
مثال: "d6reb_OZTM ..."
دسترسی فقط خواندنی
قابل دسترسی در ترموستات read / v4-v6
ترموستات خواندن / نوشتن / v4-v6

is_locked

وضعیت قفل ترموستات. در صورت درست بودن ، ویژگی قفل ترموستات فعال شده است ، و محدوده دما را به این مقادیر حداقل / حداکثر محدود می کند: locked_temp_min_f ، locked_temp_max_f ، locked_temp_min_c ، و locked_temp_max_c .

جزئیات
https://developer-api.nest.com/devices/thermostats/ device_id /is_locked
برمی گردد boolean
ارزش ها: درست ، غلط
دسترسی فقط خواندنی
قابل دسترسی در ترموستات read / v5-v6
ترموستات خواندن / نوشتن / v5-v6

قفل شده_تمپ_مین_ف

حداقل دمای قفل ترموستات ، در تمام درجه فارنهایت (1 درجه فارنهایت) نمایش داده می شود. استفاده شده هنگام is_locked true .

جزئیات
https://developer-api.nest.com/devices/thermostats/ device_id /locked_temp_min_f
برمی گردد string
مثال: 65
دسترسی فقط خواندنی
قابل دسترسی در ترموستات read / v5-v6
ترموستات خواندن / نوشتن / v5-v6

قفل شده_تمپ_مکس_ف

حداکثر درجه حرارت قفل ترموستات ، در درجه فارنهایت (1 درجه فارنهایت) نمایش داده می شود. استفاده شده هنگام is_locked true .

جزئیات
https://developer-api.nest.com/devices/thermostats/ device_id /locked_temp_max_f
برمی گردد string
مثال: 80
دسترسی فقط خواندنی
قابل دسترسی در ترموستات read / v5-v6
ترموستات خواندن / نوشتن / v5-v6

قفل شده_تمپ_مین_ک

حداقل دمای قفل ترموستات ، نمایش داده شده در نیم درجه سانتیگراد (0.5 درجه سانتیگراد). استفاده شده هنگام is_locked true .

جزئیات
https://developer-api.nest.com/devices/thermostats/ device_id /locked_temp_min_c
برمی گردد string
مثال: 19.5
دسترسی فقط خواندنی
قابل دسترسی در ترموستات read / v5-v6
ترموستات خواندن / نوشتن / v5-v6

قفل شده_تمپ_مکس_ک

حداکثر دمای قفل ترموستات ، نمایش داده شده در نیم درجه سانتیگراد (0.5 درجه سانتیگراد). استفاده شده هنگام is_locked true .

جزئیات
https://developer-api.nest.com/devices/thermostats/ device_id /locked_temp_max_c
برمی گردد string
مثال: 24.5
دسترسی فقط خواندنی
قابل دسترسی در ترموستات read / v5-v6
ترموستات خواندن / نوشتن / v5-v6

برچسب

برچسب سفارشی ترموستات. بعد از نام مکان در پرانتز ظاهر می شود.

جزئیات
https://developer-api.nest.com/devices/thermostats/ device_id /label
برمی گردد string
مثالها: "طبقه بالا" ، "اتاق مهمان" ، "اتاق بازی"
دسترسی خواندن / نوشتن
قابل دسترسی در خواندن:
ترموستات read / v6
ترموستات خواندن / نوشتن / v6
نوشتن:
ترموستات خواندن / نوشتن / v5-v6

sunlight_correction_enabled

ضد آفتاب وضعیت را فعال کنید. مورد استفاده با sunlight_correction_active . در صورت true ، فناوری Sunblock فعال می شود و ترموستات به طور خودکار در تنظیم مستقیم نور خورشید ، خواندن و تنظیم دمای صحیح تنظیم می شود.

برای اطلاعات بیشتر ، به Sunblock چیست؟

جزئیات
https://developer-api.nest.com/devices/thermostats/ device_id /sunlight_correction_enabled
برمی گردد boolean
ارزش ها: درست ، غلط
دسترسی فقط خواندنی
قابل دسترسی در ترموستات read / v6
ترموستات خواندن / نوشتن / v6

sunlight_correction_active

وضعیت فعال ضد آفتاب. با استفاده از sunlight_correction_enabled استفاده می شود. در صورت true ، نشان می دهد که ترموستات در نور مستقیم خورشید قرار دارد.

برای اطلاعات بیشتر ، به Sunblock چیست؟

جزئیات
https://developer-api.nest.com/devices/thermostats/ device_id /sunlight_correction_active
برمی گردد boolean
ارزش ها: درست ، غلط
دسترسی فقط خواندنی
قابل دسترسی در ترموستات read / v6
ترموستات خواندن / نوشتن / v6

Where_name

نام صفحه نمایش دستگاه. با ترموستات where_id . از لیستهایی که تهیه می کنیم می توان نام هر اتاق را نام برد و یا یک نام سفارشی. در مورد نام های Nest Thermostats ، Nest Protects و Nest Cams اطلاعات بیشتری کسب کنید.

جزئیات
https://developer-api.nest.com/devices/thermostats/ device_id /where_name
برمی گردد string
مثال: "راهرو"
دسترسی فقط خواندنی
قابل دسترسی در ترموستات read / v6
ترموستات خواندن / نوشتن / v6

fan_timer_duration

طول زمان (در عرض چند دقیقه) را که فن برای کار در آن تنظیم شده است مشخص می کند.

تنظیمات fan_timer_active را روشن می کند. مقدار fan_timer_timeout نشان می دهد که زمان پایان fan_timer_duration به پایان رسیده است.

برای یادگیری نحوه تنظیم زمانبندی فن ، به تایمر تایمر مراجعه کنید.

جزئیات
https://developer-api.nest.com/devices/thermostats/ device_id /fan_timer_duration
برمی گردد int
ارزش ها: 15 ، 30 ، 45 ، 60 ، 120 ، 240 ، 480 ، 720
دسترسی خواندن / نوشتن
قابل دسترسی در خواندن:
ترموستات read / v6
ترموستات خواندن / نوشتن / v6
نوشتن:
ترموستات خواندن / نوشتن / v6

time_to_target

مدت زمان ، در عرض چند دقیقه ، طول می کشد تا سازه به دمای هدف برسد.

برای اطلاعات بیشتر به زمان-دما مراجعه کنید.

جزئیات
https://developer-api.nest.com/devices/thermostats/ device_id /time_to_target
برمی گردد string enum
مقادیر: "~ 0" ، "<5" ، "15 ~" ، "90 ~" ، "120"
دسترسی فقط خواندنی
قابل دسترسی در ترموستات read / v6
ترموستات خواندن / نوشتن / v6

time_to_target_training

هنگامی که در حالت تمرینی هستید ، Nest Thermostat در مورد سیستم HVAC اطلاعاتی کسب می کند و کشف می کند که چقدر زمان برای رسیدن به دمای هدف لازم است. هنگامی که ترموستات اطلاعات کافی برای تخمین معقول از زمان رسیدن به دمای هدف داشته باشد ، این مقدار از training به ready تغییر می کند.

برای اطلاعات بیشتر به زمان-دما مراجعه کنید.

جزئیات
https://developer-api.nest.com/devices/thermostats/ device_id /time_to_target_training
برمی گردد string enum
ارزش ها: "آموزش" ، "آماده"
دسترسی فقط خواندنی
قابل دسترسی در ترموستات read / v6
ترموستات خواندن / نوشتن / v6

previous_hvac_mode

آخرین انتخاب hvac_mode . هنگام تعویض از hvac_mode = eco در دستگاه با سیستم عامل قدیمی منسوخ استفاده می شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد سوئیچ کردن حالت های Eco و غیر Eco ، به راهنمای ترموستات مراجعه کنید.

جزئیات
https://developer-api.nest.com/devices/thermostats/ device_id /previous_hvac_mode
برمی گردد string
مقادیر: "گرما" ، "خنک" ، "گرما" ، "خاموش" ، خالی (بدون ارزش)
دسترسی فقط خواندنی
قابل دسترسی در ترموستات read / v6
ترموستات خواندن / نوشتن / v6