مجوزهای موجود

جداول زیر دسترسی های موجود در هنگام استفاده از آخرین نسخه مجوز را توضیح می دهند. برای اطلاعات مجوز دقیق و در دسترس بودن فیلد به مرجع API مراجعه کنید.

انواع مختلف مجوز عبارتند از:

 • خواندن - تنظیمات دستگاه را مشاهده کنید.
 • نوشتن - تنظیمات دستگاه را تغییر دهید.
 • خواندن/نوشتن - هم تنظیمات دستگاه را مشاهده و هم تغییر دهید.
 • تصاویر خوانده شده (فقط دوربین) - تنظیمات دوربین خود را مشاهده کنید، تصاویر یا ویدیو را در صورت وجود صدا یا حرکت نشان دهید، و در صورت عمومی بودن جریان ویدئو، آن را به اشتراک بگذارید.
 • خواندن/نوشتن تصاویر (فقط دوربین) - تنظیمات دوربین خود را مشاهده و پیکربندی کنید، آن را روشن یا خاموش کنید، تصاویر یا ویدیو را در صورت وجود صدا یا حرکت نشان دهید، و در صورت عمومی بودن جریان ویدئو، آن را به اشتراک بگذارید.

ترموستات

مجوزها
Thermostat read به همه مقادیر ترموستات مجوز خواندن می دهد
Thermostat read/write به همه مقادیر ترموستات مجوز خواندن می دهد
به مقادیر ترموستات زیر اجازه نوشتن می دهد:
به همه مقادیر داده های ساختار مجوز خواندن می دهد
Energy read به زمان شروع و پایان رویداد «ساعت شلوغی انرژی» اجازه خواندن اعطا می‌کند

دوربین

اجازه
Camera read به همه مقادیر داده دوربین به جز:
Camera read/write همان مجوز خواندن دوربین را می دهد
به is_streaming اجازه نوشتن می دهد
Camera + Images read به همه مقادیر داده دوربین اجازه خواندن می دهد
Camera + Images read/write به همه مقادیر داده دوربین اجازه خواندن می دهد
به is_streaming اجازه نوشتن می دهد

هشدار دود + CO

اجازه
Smoke+CO Alarm read به همه مقادیر داده هشدار Smoke+CO اجازه خواندن می دهد
به مقادیر داده ساختار زیر اجازه خواندن می دهد:
 • حالت دور
 • نام ساختار، کد کشور و منطقه زمانی
 • لیست تمام دستگاه های موجود در ساختار

امنیت

اجازه
Security State read به دولت امنیتی ساختار مجوز خواندن اعطا می کند

سایر مجوزها

اجازه
Away read به مقادیر داده ساختار زیر اجازه خواندن می دهد:
 • حالت دور
 • نام ساختار، کد کشور و منطقه زمانی
 • لیست تمام دستگاه های موجود در ساختار
Away read/write همان مجوز خواندن را با خواندن خارج از خانه اعطا می کند
به ایالت دور اجازه نوشتن می دهد
ETA read به eta_begin اجازه خواندن می دهد
ETA write به eta اجازه نوشتن می دهد
به مقادیر داده ساختار زیر اجازه خواندن می دهد:
 • ETA
 • حالت دور
 • نام ساختار، کد کشور و منطقه زمانی
 • لیست تمام دستگاه های موجود در ساختار
Structure read/write به name ساختار اجازه خواندن/نوشتن می دهد
Postal code read مجوز خواندن کد پستی ساختار را می دهد